Nasz profile

Ranking Szkół Wyższych

Rozwój

Ranking Szkół Wyższych

Ranking Szkół Wyższych

Uniwersytet Warszawski zwyciężył
(przed Uniwersytetem Jagiellońskim)

w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej

Prowadzona od kilkunastu lat coroczna klasyfikacja wyższych uczelni cieszy się uznaniem nie tylko w środowisku akademickim. Darzą ją również zaufaniem przyszli studenci, dla których jest cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji związanych z wyborem kierunku studiów i uczelni – napisał w specjalnym liście do uczestników uroczystego ogłoszenia wyników Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej prezydent Bronisław Komorowski.

W uroczystości ogłoszenia wyników rankingu, która odbyła się 19 maja w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele parlamentu, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także wielu innych instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym i edukacją. Bohaterami spotkania byli, rzecz jasna, rektorzy najlepszych polskich uczelni, wśród nich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Karol Musioł – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Włodzimierz Kurnik – rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Andrzej Koźmiński – rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Henryk Krawczyk – rektor Politechniki Gdańskiej (skok o 16 miejsc!), prof. Antoni Tajduś – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, która została uhonorowana nagrodą Misja 2011 Lider Innowacyjności, prof. Adam Krętowski – prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Kuźnia Kadr 2011) i prof. Krzysztof Rybiński – rektor Uczelni Vistula (skok z miejsca 36 na 18 w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich).

– Patrząc na poszczególne kryteria rankingu można określić mocne i słabe strony uczelni – mówił obecny na uroczystym finale prof. Witold Jurek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podkreślając wewnętrzny i zewnętrzny sens rankingu. – Chodzi o to żeby mocne strony wzmacniać, a słabsze niwelować. Ten ranking ma dobrą markę, co określa skład Kapituły, która decyduje o przyjętych kryteriach i przejrzystości tych kryteriów. Jeżeli do ogromnego rozwoju infrastruktury polskiego szkolnictwa wyższego, które w ostatnich latach dzięki środkom UE przyspieszyło swój rozwój o co najmniej 15 lat, uczelnie dołożą starania o jakość dydaktyki i badań, to wierzę, że znacząco poprawi się usytuowanie naszych uczelni w rankingach międzynarodowych. Ogromnie im tego życzę. Gratuluję organizatorom rankingu, ponieważ promowanie jakości zawsze ma sens, gratuluję także wszystkim zwycięzcom, a wszystkim życzę, żeby ten ranking był punktem wyjścia do poprawy i jeszcze wyższego poziomu nauki, bo od tego zależy rozwój państwa i dobrobyt nas wszystkich – powiedział minister Witold Jurek.

– Składam obietnicę w imieniu pani minister edukacji Katarzyny Hall, że uczynimy wszystko, żeby dbać o jakość wykształcenia bazowego tak, aby opinia o umiejętnościach kluczowych maturzystów była pozytywna w przekonaniu rektorów uczelni – mówiła Lilla Jaroń, wiceminister edukacji. – A organizatorom rankingu składam gratulacje, że przygotowują taki ranking, który pozwala młodym ludziom wybierać uczelnie według różnych kryteriów, optymalnych do ich życiowych pasji.

– W Polsce w ostatnich dwudziestu latach w zakresie szkolnictwa wyższego osiągnęliśmy niespotykany w skali świata sukces ilościowy. Najwyższy czas, żeby nie gubiąc tej wartości, zacząć poważnie myśleć o jakości pracy polskich uczelni. Taka idea jest myślą przewodnią Rankingu Szkół Wyższych 2011 „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” – jakość, jakość, jakość! Jesteśmy świadkami ważnego wydarzenia, jakim jest ogłoszenie wyników rankingu szkół wyższych, który stanowi ważny wkład w budowanie kultury jakości polskich uczelni – tak rozpoczął finał Rankingu Szkół Wyższych 2011 prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący Kapituły tegorocznego Rankingu. – Podstawą tworzenia rankingu była wielokryterialność i transparentność, co zapewnia jego dużą użyteczność adresowaną do kilku grup: kandydatów na studia, pracodawców, władz uczelni, administracji państwa , w tym zwłaszcza ministerstwa szkolnictwa wyższego – mówił prof. Kleiber, przedstawiając filozofię tworzenia rankingu, kryteria i wagi dla poszczególnych parametrów.

W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita oceniono 265 polskich uczelni (90 uczelni akademickich, 101 magisterskich niepublicznych, 50 licencjackich niepublicznych oraz 25 państwowych wyższych szkół zawodowych).

W 2011 roku najlepszą akademicką uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, który dosłownie o włos wyprzedził Uniwersytet Jagielloński.

Pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych magisterskich zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a wśród licencjackich – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie.

W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych zwyciężyła PWSZ im. Prezydenta Wojciechowskiego w Kaliszu.

Przygotowany także ranking w siedmiu grupach kierunków studiów. W trzech zwyciężył Uniwersytet Warszawski, najwyżej oceniony w grupie kierunków społecznych, w grupie kierunków przyrodniczych, rolniczych i leśnych oraz w grupie nauk ścisłych. W innych grupach kierunków najlepsze okazały się: Szkoła Głowna Handlowa – kierunki ekonomiczne, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunki medyczne, Uniwersytet Jagielloński – kierunki humanistyczne, Politechnika Warszawska – kierunki techniczne i informatyka.

Nad przygotowaniem rankingu czuwała Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, w skład której weszli: prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, honorowy przewodniczący Kapituły. dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP, dr Jan Krzysztof Frąckowiak, dyrektor Biura PolSCA w Brukseli, red. Piotr Gabryel, z-ca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, dr Jerzy Głuszyński, wiceprezes TNS Pentor, Włodzimierz Kiciński, prezes Nordea Bank Polska, prof. Marek Rocki, senator RP, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, prof. Bogusław Smólski, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Tadeusz Tołłoczko, b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie, prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, b. rektor UJ.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów w rankingu uczelni akademickich oraz pięć grup kryteriów w innych rankingach.

Dzięki rankingowi stworzona została swoista mapa doskonałości polskiego szkolnictwa wyższego w 32 kluczowych obszarach. Jest to szczególnie ważna informacja dla kandydatów na studia, dlatego wskazujemy najlepsze uczelnie w głównych grupach kryteriów:

potencjał naukowy – Uniwersytet Warszawski,
efektywność naukowa – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
umiędzynarodowienie – Uniwersytet Warszawski,
prestiż wśród pracodawców – Politechnika Warszawska
prestiż wśród kadry akademickiej – Uniwersytet Warszawski,
publikacje i cytowania – Uniwersytet Jagielloński.

Główna zmiana w tegorocznym rankingu akademickim polega na zwiększeniu wagi (do 45%) naukowych aspektów funkcjonowania uczelni. Została rozdzielona dotychczasowa grupa kryteriów siła naukowa na dwie grupy: potencjał naukowy oraz efektywność naukowa. Taki podział pozwala, zdaniem Kapituły, bardziej precyzyjnie wskazywać kandydatom na studia silne strony uczelni, gdyż podobny potencjał może być lepiej lub gorzej wykorzystywany przez kadrę akademicką i władze szkół wyższych.
WYNIKI RANKINGU 2011

Ranking Uczelni Akademickich objął 90 szkół wyższych – zarówno publicznych jak i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Warszawska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Wrocławska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Łódzka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Podranking w grupach uczelni akademickich:

Uniwersytety

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uczelnie techniczne

Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uczelnie ekonomiczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uczelnie medyczne

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczenie pedagogiczne

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Akademia Podlaska w Siedlcach

Akademie wychowania fizycznego

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich – objął 101 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra:

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich – objął 50 niepublicznych szkół wyższych z uprawnieniami do kształcenia na poziomie licencjata lub inżyniera:

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
Wyższa Szkoła Humanistyczni-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
Radomska Szkoła Wyższa

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – objął 25 publicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera):

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa a Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Nagrody Specjalne 2011

AWANS 2011 – za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni otrzymały – wśród uczelni akademickich: Politechnika Gdańska (z 27 na 11 miejsce); wśród uczelni niepublicznych magisterskich: Uczelnia Vistula (d. WSEI w Warszawie, z 36. na 18.)

KUŹNIA KADR 2011 – nagroda dla uczelni, która ma największe postępy w kształceniu kadr naukowych przypadła Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku

Nagrodą MISJA 2011 Lider Innowacyjności – za najbardziej innowacyjną uczelnię została uhonorowana Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Pełne wyniki rankingu zostały opublikowane w miesięczniku Perspektywy, w specjalnym internetowym serwisie rankingowym Ranking.Perspektywy.pl na portalu Perspektywy.pl, a także na łamach Rzeczpospolitej i w serwisie www.rp.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Wdowińska-Sawicka
Perspektywy
tel. kom. 667 87 47 01
e-mail: a.wdowinska@perspektywy.pl

(Anna Wdowińska-Sawicka)

CZYTAJ DALEJ
Zobacz również
Redakcja Pod Prąd

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz także Rozwój

Na górę