Nasz profile

Czy studiować pielęgniarstwo?

Rozwój

Czy studiować pielęgniarstwo?

Czy studiować pielęgniarstwo?

Zawody pielęgniarki i położnej czerpią z historii i tradycji, dostosowując się do wymogów współczesności. Osoby je wykonujące identyfikują się z profesją, cechują się odpowiedzialnością, wrażliwością, troską o dobro drugiego człowieka.

Absolwent pielęgniarstwa będzie w praktyce realizował zadania zawodu zaufania publicznego, toteż powinien cechować się łatwością w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, życzliwością oraz zrozumieniem problemów osób, których obejmuje opieką. Liczy się odpowiedzialność, wrażliwość na ludzkie cierpienie, odporność na stres, zdolność do podejmowania właściwych decyzji, często w trudnych sytuacjach. Poza specjalistyczną wiedzą z zakresu pielęgniarstwa, niezbędna jest wiedza z obszaru nauk medycznych i społecznych. Pielęgniarstwo jest tym kierunkiem, który rozwija wszechstronnie, dzięki czemu absolwenci mogą wykazać się licznymi kompetencjami.

Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Można uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa lub kontynuować naukę na kolejnym stopniu studiów, a po jego ukończeniu legitymować się tytułem magistra pielęgniarstwa. W założeniach programowych określono zakres wymagań, a tym samym rolę, do pełnienia której zostanie przygotowany po studiach. Obejmuje on:

– planowanie, organizowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej;

– udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;

– sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym
i umierającym;

– wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– współpracę w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej;

– inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

– przestrzeganie zasad etyki zawodowej;

– współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie;

– komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu;

– rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych poprzez stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej.

Zdobycie wszystkich wymienionych umiejętności umożliwia ciekawy i rozbudowany program studiów, który przedstawia się następująco:

WYMAGANIA OGÓLNE. Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo trwają 3 lata i kończą się obroną pracy licencjackiej. Wymagania te obejmują bloki przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych oraz kierunkowych.

GRUPY PRZEDMIOTÓW. Poszczególne treści teoretyczne zostały podzielone na grupy przedmiotów z odpowiednim obciążeniem godzinowym:

A.    PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (filozofia i podstawy etyki, wychowanie fizyczne, język obcy, przedmiot do wyboru)

W tej części programowej poznaje się główne kierunki i zagadnienia filozoficzne, jako źródło refleksji nad człowiekiem. Poznanie i zrozumienie wartości, norm i ocen moralnych uwrażliwia na etyczną stronę zawodu. Zgodnie z założeniamiprogramowymi możnadoskonalić język obcy w mowie i piśmie. Szczególnie przydatne okaże się opanowanie terminologii medycznej, ponieważ współczesny pacjent, to pacjent „unijny”, „międzynarodowy”. Program studiów został tak opracowany, żeby absolwent studiów pielęgniarskich wykazywał się znajomością języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Warto rozważyć wybór uczelni, która praktykuje międzynarodową wymianę praktyk studenckich.

W zależności od zainteresowań, można poszerzać wiedzę z zakresu przedmiotów nie związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (anatomia, fizjologia, biochemia, genetyka, patomorfologia i patofizjologia, mikrobiologia z podstawami parazytologii, zdrowie publiczne, farmakologia, psychologia, socjologia, pedagogika).

Przedmioty z tej grupy dostarczają niezbędnej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i rozwoju człowieka, od momentu jego poczęcia, aż do późnej starości. Poznaje się wszystkie procesy zachodzące w organizmie, ponadto źródła, mechanizmy, podstawowe procesy patologiczne, problemy, a także osiągnięcia współczesnej medycyny. Na seminariach dyskutuje się o transplantologii, klonowaniu, genetyce, procesie starzenia się organizmu oraz śmierci. Pielęgniarstwo jest dziedziną wielodyscyplinarną, rozwojową, wychodzącą poza tradycyjne ramy. Poruszane są zagadnienia zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, nauki i pracy, problemów zdrowotnych mieszkańców poszczególnych regionów Polski oraz wybranych krajów na świecie. Poznanie założeń polityki społeczno-zdrowotnej państwa oraz organizacji systemu ochrony zdrowia umożliwi zrozumienie założeń organizacji pracy pielęgniarskiej oraz znaczenie struktury i zasobów pielęgniarstwa. Całość zagadnień tego bloku programowego dopełnia wiedza z zakresu farmakologii, psychologii, socjologii oraz pedagogiki. Opanowanie jej pozwala w pełni zrozumieć funkcjonowanie i zachowanie człowieka, którego w przyszłości obejmuje się całościową opieką, a także znaczenie właściwego komunikowania się z nim.

C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, przedmioty kliniczne oraz pielęgniarstwo z zakresu różnych dziedzin, rehabilitacja
i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, metodologia badań naukowych, seminarium licencjackie)

Ta grupa przedmiotów przygotowuje do uzyskania umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarskiego, takich jak: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z człowiekiem zdrowym i chorym, rozpoznawanie problemów zdrowotnych podopiecznego, planowanie, realizacja i dokumentowanie świadczonej opieki pielęgniarskiej, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.

D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE i SPECJALNOŚCIOWE

Należą do grupy przedmiotów dodatkowych przygotowujących do wykonywania zawodu oraz umożliwiają pogłębienie wykształcenia kierunkowego w zakresie wiedzy pielęgniarskiej.

PRAKTYKI. Część praktyczna podczas studiów odbywa się w różnych zakładach opieki zdrowotnej i obejmuje praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych. Przynajmniej 50% godzin zajęć w grupie przedmiotów kierunkowych odbywa się w formie praktycznej, co pozwala poznać prawdziwe realia wykonywania zawodu.

Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, można podjąć zatrudnienie w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach. Do wybranych miejsc niezbędne jednak będą dodatkowe kwalifikacje oraz staż pracy. Osoby z „duchem dydaktyka lub naukowca” mają szanse zrealizowania się na uczelniach, szkołach wyższych albo ośrodkach naukowo-badawczych.

Studia pielęgniarskie w Polsce są objęte Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która umożliwia międzynarodową porównywalność kwalifikacji zawodowych pielęgniarek. Natomiast kształcenie realizowane zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego obejmuje, m.in. wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych  stopni, powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS – European Credit Transfer System), mobilność studentów oraz gwarantuje promocję europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego i programów nauczania.

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę