Nasz profile

Zgłoszenia do Nagrody im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

Rozwój

Zgłoszenia do Nagrody im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

Zgłoszenia do Nagrody im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do XIX edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:

 1. teoretyczne aspekty informatyki
 2. zastosowania informatyki.

Fundacja Kościuszkowska, w porozumieniu z Kapitułą ustala wysokość nagrody, nie mniejszą niż
50 000 zł w każdej kategorii.

Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobom, które:

 • posiadają obywatelstwo polskie lub są stałymi rezydentami na terenie Polski,
 • nie są laureatami w żadnej z kategorii wcześniejszych edycji Nagrody,
 • w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego termin składania zgłoszeń do konkursu nie ukończyły 35 roku życia, przy czym granica ta ulega przedłużeniu o czas, jaki osoba zgłaszana do konkursu przebywała przed ukończeniem 35 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym,
 • w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami w instytucji naukowo-badawczej na terenie Polski; lub w ciągu 24 miesięcy poprzedzających termin składania podań uzyskały tytuł zawodowy lub stopień naukowy jako pracownicy, studenci lub doktoranci w takiej instytucji.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się w formie elektronicznej na formularzu znajdującym się pod linkiem https://form.jotform.com/forms5000/Nagroda_Lipskiego_formularz. Do zgłoszenia należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej:

 • życiorys naukowy kandydata (CV),
 • kopię strony paszportowej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie lub status stałego/długoterminowego rezydenta w Polsce,
 • krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych,
 • listę publikacji badawczych, patentów i wdrożonych systemów informatycznych,
 • elektroniczne kopie najważniejszych publikacji, patentów i linków do wdrożonych systemów informatycznych (nie więcej niż 5),
 • opinię (list rekomendacyjny) pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki. Opinia powinna zawierać ocenę wkładu kandydata do publikacji współautorskich (sformułowania typu: „był inicjatorem”, „wkład wszystkich autorów jest porównywalny” itp.).

Za organizację i poziom merytoryczny nagrody odpowiada Kapituła Nagrody im. Witolda Lipskiego. Zgodnie z zapisami Regulaminu nagrodę przyznaje Rada Nagrody, powoływana przez Kapitułę. Szczegóły procedury konkursowej opisane są w Regulaminie Nagrody.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są  do 31 marca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2023 r.

Informacje o nagrodzie znajdują się na stronie Nagroda im Lipskiego — Fundacja Kościuszkowska Polska (kfpoland.org).

Pytania prosimy kierować do sekretarza Kapituły Celiny Imielińskiej, adres email: celina.imielinska@gmail.com.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę