Nasz profile

Droga do nieba – światopoglądy

Rozwój

Droga do nieba – światopoglądy

Droga do nieba – światopoglądy

Hinduista wierzy, że kiedyś zjednoczy się z Brahmanem. Buddysta dąży do samowyzwolenia. Muzułmanin czeka na sprawiedliwą ocenę Allaha. Żyd wypełnia przykazania Prawa, a chrześcijanin wierzy, że wybawił go Jezus.

Gdyby przedstawiciele różnych religii mieli wspólnie ustalić, jak dostać się do nieba, mieliby ogromny problem. Niektórzy wierzą w jednego Boga, inni w wielu bogów, a jeszcze inni uważają, że nie ma absolutu lub nie wiadomo czy jest. Podejście człowieka do koncepcji bóstwa, ma wpływ na to, jak wyobraża sobie życie po śmierci. Oto streszczenie sześciu najważniejszych światopoglądów, pokazujące, jak ludzie na całym świecie dążą do wiecznego szczęścia.

HINDUIZM

Główne założenia
Jest to zbiór wielu różnych wierzeń związanych z rejonem Indii. Aby zrozumieć tę religię, trzeba zacząć od indoeuropejskich najeźdźców Arjów, którzy zasiedlali doliny Indusu i Gangesu już 2000 lat p.n.e. Przynieśli oni ze sobą odwieczne prawo – Wedę. W ciągu wieków religia ta zmieniała się, spotykając się z kulturami prewedyjskimi. Najważniejsi bogowie to Brahma, Wisznu i Sziwa. Hinduiści wierzą, że któryś z bogów, raz na jakiś czas, zstępuje na ziemię w postaci cielesnej jako awatara. Takimi wcieleniami byli np. Kryszna czy Budda. Człowiek w hinduizmie jest jedynie emanacją boskości. Jest nierealny, bo prawdziwy jest Brahma.

Droga do nieba
Wyznawcy uważają, że nieśmiertelna dusza jest stworzona na boży obraz, ale nie jest tak doskonała jak on. Dlatego musi ona przechodzić przez kolejne wcielenia (reinkarnacje), aby, przez pokorę i posłuszeństwo, w końcu zjednoczyć się z Brahmanem. Postać jaką przyjmie dusza, zależy od karmy, czyli od prawa przyczyny i skutku. W obecnym życiu człowiek zapracowuje na szczęście albo na cierpienie czekające go w kolejnym wcieleniu. Ciąg ten biegnie aż osiągnięta zostanie nirwana. Ważnym terminem dla hinduisty jest joga, która pozwala rozpoznać naturę rzeczywistości. Właściwy trening fizyczny, medytacja i etyczne postępowanie pomagają w przezwyciężeniu karmy.

Problemy
Hinduizm ma wiele rożnych odłamów, praktyk i bóstw, co sprawia, że trudno jest go jednoznacznie zdefiniować. Niełatwo określić jakiego rodzaju jest to religia, bo niektórzy uważają, że jest to system politeistyczny, inni, że teistyczny, monistyczny, panteistyczny, ateistyczny czy nihilistyczny. Nie posiada swojego założyciela, trudno więc znaleźć punkt odniesienia. Jest to system zmienny, nieuchwytny i dostosowujący się do nowych warunków. Święte wedy to coś więcej niż księgi teologiczne, bo zawierają wiele mitów i mieszają historię z legendami. Kontrowersje wywołuje też pozycja społeczna kobiet.

BUDDYZM

Główne założenia
W tej religii nie chodzi o wiarę, bo buddyści uważają, że Bóg nie istnieje. Nie ma też rzeczywistej osoby ani duszy. Budda zrezygnował z wszelkich metafizycznych wyjaśnień problemu istnienia ja. Nie ma również pojęcia grzechu. Istotna natomiast jest kwestia cierpienia. Cztery Szlachetne Prawdy mówią, że powodem cierpienia jest pragnienie (żądza) i że należy stosować Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżkę, aby ono ustało. Buddyści wierzą w reinkarnację, czyli wcielenie w nowy byt fizyczny po śmierci. Człowiek nie ma w sobie niczego trwałego, poza świadomością, która może przechodzić do następnego życia. Najwyższa doskonałość w buddyzmie to nirwana, będąca ustaniem wszelkiego pragnienia. Przebudzona istota, osiągnąwszy ją, ostatecznie uwalnia się z cyklu narodzin i śmierci. Aby to zrobić za życia, trzeba uwolnić umysł od niewiedzy dzięki specjalnym naukom i praktykom. Ważnym pojęciem jest karma, czyli prawo przyczyny i skutku. To, co czyni człowiek, ma swoje konsekwencje: złe czyny wrócą pośrednio jako cierpienie, a dobre jako szczęście.

Droga do nieba
Zbawienia można dostąpić tylko przez samowyzwolenie. Polega ono na całkowitym uwolnieniu się od świata i zniesieniu własnej osoby. Dopiero wtedy można znaleźć swój kres, czyli niekończący się cykl pełnych cierpienia inkarnacji.

Problemy
Ta religia jest trudna do zrozumienia dla Europejczyków, ale w dobie tolerancji, coraz więcej osób się nią fascynuje. Kontrowersje budzi podejście do kobiet jako w pewnym sensie nieczystych i stojących niżej od mężczyzn. Pierwotne reguły buddyjskie obrosły bardzo mocną tradycją i są często anachroniczne. Nie jest to też jednolita religia, ma wiele tradycji oraz ksiąg. Aby zostać buddystą w sensie tradycyjnym, należy wstąpić do klasztoru, gdzie wymagane jest absolutne posłuszeństwo nauczycielowi.

ISLAM

Główne założenia
Podstawą tej drugiej, pod względem liczebności, religii, jest wiara w Allaha, który jest Bogiem jedynym i doskonałym. Jest źródłem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości. Człowiek jest jego stworzeniem i sługą, będąc jednak obdarzony wolną wolą. Świat jest rzeczywisty, a stworzenie jest dobre. Wyznawcą islamu można stać się przez wygłoszenie ze szczerą intencją formuły: Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest Jego prorokiem i przyjęcie na siebie obowiązków wynikających z Koranu, tradycji i prawa. W islamie sunnickim muzułmanin ma pięć obowiązków, zwanych pięcioma filarami islamu: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post, pielgrzymka do Mekki.

Droga do nieba
Aby dostać się do raju, muzułmanin musi liczyć na sprawiedliwy osąd Boga, który wynagrodzi go lub ukarze na podstawie jego uczynków. Każdy człowiek zostanie osądzony, ale niewierni, czyli nie-muzułmanie nie mają szans na zbawienie.

Problemy
Wiele osób ma wątpliwości co do islamu z tego powodu, że prawie każdy terrorysta jest muzułmaninem. Większość wyznawców Allaha jest nastawionych pokojowo, ale stosunek islamu do wyznawców innych religii jest kontrowersyjny, często nawet agresywny. Koran może służyć do uzasadnienia zabójstwa lub wojny religijnej. Inną trudną kwestią jest pozycja społeczna kobiet.

JUDAIZM

Główne założenia
Choć na całym świecie Żydów jest wielu, to tylko 0,25% ludności wyznaje tę najstarszą monoteistyczną religię. Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga Jahwe (osobowego, niepodzielnego i wiecznego), który nie tylko stworzył świat, ale też stale go nadzoruje. Zawarł on z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom. Prawo żydowskie bardzo szczegółowo reguluje życie wiernych. Jego podstawą jest Pięcioksiąg Mojżeszowy (Tora) zinterpretowany w innej ważnej księdze, Talmudzie. Tora naucza, że z narodu żydowskiego wyjdzie Mesjasz, który ustanowi Boże Królestwo na ziemi i zbierze wszystkich Żydów w jednym miejscu – Izraelu. Będzie ono przygotowaniem do ostatecznego królestwa niebieskiego, w którym nastąpi zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny.

Żydzi nazywają siebie Narodem Wybranym, nie dlatego, że chcą być lepsi od innych. Uważają, że Bóg ich wybrał, aby byli jego orędownikami wśród innych ludzi.

Droga do nieba
Według judaistów, Mesjasz jeszcze nie przyszedł, więc podstawą zbawienia jest wypełnianie przykazań Bożych zawartych w Torze.

Problemy
Głównym miejscem kultu żydowskiego była Świątynia, w której kapłani składali ofiary ze zwierząt, aby przebłagać Boga za grzechy lub aby mu podziękować. Od 70 roku n.e., gdy została ona zburzona, Żydzi nie mają możliwości sprawowania kultu, bo Świątynia nie może być odbudowana w innym miejscu (obecnie na tym terenie stoi meczet). Istnieje wiele odłamów judaistycznych, z których większość polega na wiernym przestrzeganiu Talmudu. Często nauki te nie przystają do teraźniejszości.

CHRZEŚCIJAŃSTWO

Główne założenia
Jest to największa religia na świecie, która ma duży wpływ na ludzkość. Została założona przez Jezusa z Nazaretu, który uważany jest za Boga-człowieka. Był on Żydem, który przestrzegał prawa i nie miał zamiaru ustanawiać nowej religii. Chrześcijanie wierzą, że jest on Mesjaszem, który przyszedł na świat, aby odkupić ludzkość od grzechu. Dokonał tego przez śmierć na krzyżu, gdzie, jako osoba bez grzechu, przyjął na siebie grzechy wszystkich ludzi. Następnie zmartwychwstał, dowodząc, że możliwe jest pokonanie grzechu i śmierci. Kiedyś przyjdzie ponownie, aby dokonać sprawiedliwego Sądu Ostatecznego. Wyznawcy tej religii uznają nie tylko żydowski Stary Testament, ale też Nowy. Wierzą ponadto w Trójcę Świętą, czyli w jednego Boga, który jest w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Droga do nieba
Chrześcijanin nie potrafi zasłużyć swoimi czynami na życie wieczne. Może dostać się do nieba jedynie przez złożenie wiary w Jezusie jako swoim Panu i Zbawicielu. Uczynki są ważne, ale nie mogą być podstawą do wejścia do raju. Jest to jedyna religia, która nie polega na wypełnianiu przepisów, ale raczej na bliskiej relacji z osobowym Bogiem.

Problemy
W historii miały miejsce niechlubne wydarzenia, jak wyprawy krzyżowe czy nadużycia władzy przez duchowieństwo. Między trzema głównymi odłamami (katolicyzm, prawosławie, protestantyzm) dochodziło do napięć, a nawet do wojen religijnych. Obecnie wielu wyznawców jest jedynie nominalnymi chrześcijanami tzn. uważają się za chrześcijan, ale nie widać tego po ich życiu. Trudna do wyjaśnienia jest również koncepcja Trójcy.

ATEIZM

Główne założenia
Podczas gdy agnostyk nie jest pewien, czy Bóg istnieje, ateista twierdzi, że Boga lub bogów na pewno nie ma. Uważa, że wiara w siły nadprzyrodzone jest nie tylko niepotrzebna, ale też szkodliwa i sprzeczna z nauką czy rozumem. Rozróżniamy ateizm ukryty, który oznacza brak wiary bez świadomego jej odrzucenia oraz zadeklarowany, polegający na świadomej niewierze.

Droga do nieba
Skoro ateista nie wierzy w istnienie absolutu, nie może też wierzyć w życie pozagrobowe. Dla wyznawcy tego światopoglądu, życie kończy się wraz ze śmiercią, ciało rozkłada się na czynniki pierwsze, a dusza nie istnieje.

Problemy
Ateiści obstają przy tym, że wiara jest nielogiczna. Można jednak powiedzieć, że niewiara w Boga jest również wiarą. Wiarą w to, że nie ma żadnego bóstwa. Tak, jak nie można empirycznie udowodnić istnienia Boga, tak samo nie jest możliwe wykazanie, że go nie ma. Ponadto ateizm nie potrafi zadowalająco odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięła się materia, świat i życie.

Karma, reinkarnacja, Koran, Mesjasz, łaska czy odrzucenie istnienia Boga? Która koncepcja jest słuszna? A może wszystkie światopoglądy opisują tego samego Boga, ale w inny sposób?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób religie podchodzą do Boga, zajrzyj tutaj: kazdystudent.pl/a/slon.html

Statystyki:

Hinduizm –  14%, Buddyzm – 7%, Islam – 24%, Judaizm – 0,25%, Chrześcijaństwo – 33%, Inne – 12,75%, Ateizm – 9%

Zapraszamy również do portalu, który objęliśmy patronatem: https://www.mojezmagania.pl/

 

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Rozwój

Na górę