Nasz profile

Uwaga studenci! – Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Studenci

Uwaga studenci! – Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Uwaga studenci! – Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Ważna informacja dotycząca studentów, którzy nie mieszkają w innym mieście niż miejsce stałego zamieszkanie. By wziąć udział w wyborach musisz złożyć odpowiedni wniosek do 12 października.

Jeśli chcesz głosować, nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę

Wyborcy mają możliwość, aby w najbliższych wyborach parlamentarnych 15 października zagłosować poza miejscem zamieszkania – to o tobie mowa!

Wniosek w tej sprawie można złożyć od 1 września do 12 października 2023 r. Wyborcy mogą zmienić miejsce głosowania albo pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

– Każdy wyborca jest ujmowany z urzędu w spisie wyborców sporządzanym w stałym obwodzie głosowania, w którym jest on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców, a więc de facto w miejscu zamieszkania (zameldowania) – mówi dr hab. Anna Rakowska, ekspertka Fundacji Batorego. – Spis wyborców jest to „lista” wyborców głosujących w danym obwodzie i sporządzany jest przed każdymi wyborami (przed każdym głosowaniem). Wyborca może być ujęty tylko w jednym spisie wyborców. Zasadą jest, że wyborca głosuje w tej komisji obwodowej, w której jest ujęty w spisie, czyli w komisji właściwej według miejsca zamieszkania. Tym niemniej istnieją możliwości głosowania w innym miejscu.

Należy do nich zaliczyć:
1. zmianę miejsca głosowania;
2. zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

A teraz instrukcja krok po kroku

Zmiana miejsca głosowania

Każdy wyborca może zmienić miejsce głosowania w danych wyborach. Wniosek w tej sprawie składa się w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów, czyli od 1 września do 12 października 2023 r.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej albo elektronicznej. Wniosek papierowy musi być opatrzony własnoręcznym podpisem i złożony w urzędzie gminy właściwej dla wybranego przez wyborcę stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów i gdzie zamierza głosować.

Wniosek w formie elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra cyfryzacji.

W każdym przypadku wniosek musi zawierać nazwisko, imię (imiona), obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy i adres przebywania w dniu wyborów.

W praktyce, jeżeli wyborca chce zmienić miejsce głosowania elektronicznie, musi przygotować login i hasło do profilu zaufanego, telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany, na przykład e-dowód.

Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania należy kliknąć „złóż wniosek”, zalogować się swoim profilem zaufanym, podać adres, pod którym zamierza się głosować, sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie.

Składając wniosek w urzędzie, należy go wypełnić i mając przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, e-dowód lub paszport) oraz udać się z tymi dokumentami do urzędu gminy, w której wyborca zamierza głosować.

Wniosek jest wolny od opłat.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zadeklarowanego przebywania w dniu wyborów i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów

 

Magazyn "płyń POD PRĄD” jest ogólnopolskim bezpłatnym kwartalnikiem studenckim z corocznym numerem specjalnym - STARTER dla studentów pierwszego roku. Magazyn trafia w potrzeby studentów używając różnorodnych form, takich jak: reportaże z ważnych wydarzeń na uczelniach; wywiady ze studentami, psychologami, profesorami, ciekawymi ludźmi; prezentacje kół naukowych; porady dotyczące zachowania się w różnych sytuacjach w życiu studenckim. „płyń POD PRĄD” dotyka ważnych tematów w życiu społecznym studenta, takich jak nauka, wartości oraz relacje międzyludzkie. Chcesz do nas pisać? Napisz! redakcja(at)podprad.pl Chcesz by objąć patronatem wydarzenie studenckie? Napisz do Marty! Marta Chelińska mchelinska(at)hotmail.com Kontakt do naczelnej - Katarzyny Michałowskiej: naczelna(at).podprad.pl

Komentarze

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także Studenci

Na górę